خدمات کلینیک گوش تهران

1. VNG
2.  EcochG
3. vHIT
4.  cVEMP
5. oVEMP

a. توانبخشی اختلالات وستیبولار یکطرفه
b. توانبخشی اختلالات وستیبولار دوطرفه
c. توانبخشی سرگیجه وضعیتی (BPPV)

1. wide Band Tympanometry (WBT)
2. Regular Tympanometry
3. Acoustic Reflex Threshold (ART)
4. Eustachian Tube Function (ETF)
1. Cochlear Dead Regions Analysis (TEN test)
2. Otoacoustic Emissions (OAE)

a. ارزیابی و مدیریت وزوز گوش
b. ارزیابی و مدیریت هایپراکیوزیس (بیش شنوی)