دکتر نیما رضازاده

دکترای تخصصی شنوایی شناسی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (PhD)

سوابق اجرایی و مدیریتی

علایق علمی

مقالات علمی چاپ شده